index.htm mailto:biuro@amper.pl
 

Pomiary

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.

Dla każdego zlecenia (w zależności od ilości punktów pomiarowych) przygotowujemy atrakcyjną, indywidualną ofertę.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, stacjach paliw, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, w zakresie:

 • pomiaru rezystancji izolacji,
 • pomiaru impedancji pętli zwarciowej,
 • badania elektronarzędzi,
 • sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych,
 • pomiaru natężenia oświetlenia,
 • sprawdzenia obwodów z wyłącznikami różnicowo-prądowymi,
 • pomiaru rezystancji podłóg i ścian,
 • sprawdzenia ochrony przez separację elektryczną,
 • sprawdzenia ciągłości przewodów odprowadzających,
 • pomiaru rezystancji uziemień,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,
 • sprawdzenia ochrony przez separację elektryczną,
 • pomiaru prądów błądzących,
 • pomiaru kondensatorów,
 • pomiaru transformatorów,
 • pomiaru spawarek i zgrzewarek,
 • pomiaru urządzeń akumulatorowych.

Rodzaje pomiarów:

Pomiary odbiorcze: wykonana instalacja elektryczna oraz podłączone na stałe do niej urządzenie musi zostać sprawdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Wykonanie protokołu z wynikiem pozytywnym przeprowadzonych badań daje uwierzytelnienie poprawności połączeń badanej instalacji lub urządzeń nadając status "dopuszczonej do eksploatacji".
Pomiary okresowe: są pomiarami wystawionymi przez osobę uprawnioną, zatwierdzające poprawne działanie instalacji oraz pełną ochronę przeciwporażeniową osób korzystających z tej instalacji, w określonym czasookresie.

Krótka charakterystyka niektórych pomiarów:

Pomiary rezystancji izolacji: pomiary kontrolne stanu izolacji mają istotne znaczenie, gdyż jest to sprawdzenie ochrony przed dotykiem bezpośrednim badanego urządzenia lub badanej instalacji.

Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu: znajomość wartości rezystancji uziemienia jest konieczna dla oceny przydatności uziemienia dla celów, dla których go zaprojektowano i wykonano np.: uziemienie instalacji odgromowej.

Pomiar impedancji pętli zwarciowej: to podstawowy pomiar w ocenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim w instalacjach z zabezpieczeniami przetężeniowymi. Impedancja pętli zwarcia powinna mieć taką małą wartość, aby prąd zwarciowy płynący w pętli zwarciowej osiągał wystarczająco wielką wartość zapewniającą zadziałanie urządzeń ochronnych przetężeniowych w wymaganym krótkim czasie.

Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi: w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zależy nie tylko od poprawności samego wyłącznika ale również od prawidłowości budowy instalacji, w której zainstalowano wyłącznik. Przedmiotem badań jest nie tylko wyłącznik lecz również instalacja elektryczna.

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych: celem pomiaru ciągłości przewodów ochronnych jest sprawdzenie poprawności działania ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania.

Badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska: badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska polega na pomiarze rezystancji podłóg i ścian oraz na pomierzeniu odległości między częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi.

Badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej: tego typu badania obejmują pomiar napięcia zasilającego, pomiar prądu poszczególnych faz baterii wraz z oceną równomierności obciążenia, pomiar rezystancji izolacji między izolowanymi biegunami, a obudową i inne.

Badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej: to sprawdzenie źródła separacyjnego, ustalenie łącznej długości przewodów w obwodzie separowanym, pomiar rezystancji izolacji przewodów oraz w układzie z więcej niż jednym odbiornikiem dodatkowo na pomiarze impedancji pętli zwarcicowej (przy zwarciach podwójnych).

Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego: tego typu pomiary obejmują pomiar rezystancji izolacji urządzeń i instalacji oświetlenia elektrycznego, pomiar natężenia oświetlenia oraz badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem: instalacje i urządzenia elektryczne zabudowane w strefach zagrożonych wybuchem (stacje paliw, magazyny bitumitów, przepompownie cieczy łatwopalnych, stacje gazowe, pomieszczenia sprężarek gazu i tłoczni) muszą zapewniać bezpieczeństwo pożarowe, wybuchowe, bezpieczeństwo personelu i dostateczną niezawodność ich pracy.

Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych: obejmują oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń, pomiary rezystancji uziemienia, sprawdzenie stanu uziomów.